Нойрсож буй Азийн өсвөр хуруунд түүний үсэрхэг идээ