Тэр гуйвсан түүнийг биш, булэг Дотор нь түүний идээ